Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.255.000,00 € 168,10 € 9,07 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,02 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.102.600,00 € 156,73 € 8,46 %
Transferències corrents 6.853.013,14 € 510,85 € 27,56 %
Ingressos patrimonials 1.220.000,00 € 90,94 € 4,91 %
Total 12.434.613,14 € 926,92 €

Cerca una partida específica