Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.375.241,79 € 399,17 € 44,20 %
Despeses corrents en béns i serveis 5.065.884,20 € 376,20 € 41,66 %
Despeses financeres 44.500,00 € 3,30 € 0,37 %
Transferències corrents 1.439.887,80 € 106,93 € 11,84 %
Inversions reals 77.644,13 € 5,77 € 0,64 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 158.000,00 € 11,73 € 1,30 %
Total 12.161.158,92 € 903,10 €

Cerca una partida específica