Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.583.300,00 € 116,05 € 13,44 %
Impostos indirectes 95.000,00 € 6,96 € 0,81 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 1.979.251,00 € 145,07 € 16,80 %
Transferències corrents 6.649.077,56 € 487,36 € 56,43 %
Ingressos patrimonials 1.475.802,00 € 108,17 € 12,53 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 11.782.431,56 € 863,62 €

Cerca una partida específica