Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 2.329.000,00 € 176,94 € 17,36 %
Impostos indirectes 4.000,00 € 0,30 € 0,03 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.124.449,00 € 161,40 € 15,84 %
Transferències corrents 7.819.698,10 € 594,07 € 58,29 %
Ingressos patrimonials 1.138.000,00 € 86,45 € 8,48 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 13.415.148,10 € 1.019,16 €

Cerca una partida específica