Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.563.334,32 € 415,79 € 44,19 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.912.987,91 € 367,19 € 39,03 %
Despeses financeres 17.500,00 € 1,31 € 0,14 %
Transferències corrents 1.361.448,80 € 101,75 € 10,81 %
Fons de contingència i altres imprevistos 73.500,00 € 5,49 € 0,58 %
Inversions reals 642.060,69 € 47,99 € 5,10 %
Passius financers 17.800,00 € 1,33 € 0,14 %
Total 12.588.631,72 € 940,85 €

Cerca una partida específica