Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.194.484,29 € 385,29 € 43,55 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.999.362,74 € 370,82 € 41,92 %
Despeses financeres 59.500,00 € 4,41 € 0,50 %
Transferències corrents 1.320.964,89 € 97,98 € 11,08 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 352.000,00 € 26,11 € 2,95 %
Total 11.926.312,92 € 884,61 €

Cerca una partida específica