Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.625.733,94 € 118,64 € 12,94 %
Impostos indirectes 65.000,00 € 4,74 € 0,52 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.174.661,27 € 158,70 € 17,31 %
Transferències corrents 6.809.072,29 € 496,90 € 54,21 %
Ingressos patrimonials 1.549.212,35 € 113,06 € 12,33 %
Actius financers 30.000,00 € 2,19 € 0,24 %
Passius financers 306.000,00 € 22,33 € 2,44 %
Total 12.559.679,85 € 916,56 €

Cerca una partida específica