Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 5.628.214,78 € 410,73 € 44,81 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.982.060,23 € 363,57 € 39,67 %
Despeses financeres 53.593,74 € 3,91 € 0,43 %
Transferències corrents 890.490,87 € 64,99 € 7,09 %
Inversions reals 406.600,00 € 29,67 € 3,24 %
Transferències de capital 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Actius financers 25.000,00 € 1,82 € 0,20 %
Passius financers 573.719,23 € 41,87 € 4,57 %
Total 25.119.359,70 € 1.833,13 €

Cerca una partida específica