Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,42 € 368,55 € 42,51 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.827.651,73 € 357,55 € 41,24 %
Despeses financeres 88.667,25 € 6,57 € 0,76 %
Transferències corrents 1.325.767,02 € 98,19 € 11,33 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 487.063,41 € 36,07 € 4,16 %
Total 11.705.307,83 € 866,93 €

Cerca una partida específica