Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.870.166,63 € 137,99 € 15,88 %
Impostos indirectes 5.000,00 € 0,37 € 0,04 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.068.275,00 € 152,61 € 17,56 %
Transferències corrents 6.753.600,11 € 498,31 € 57,35 %
Ingressos patrimonials 1.079.701,00 € 79,67 € 9,17 %
Total 11.776.742,74 € 868,94 €

Cerca una partida específica