Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,42 € 367,16 € 42,25 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.933.408,37 € 364,01 € 41,89 %
Despeses financeres 89.500,00 € 6,60 € 0,76 %
Transferències corrents 1.251.925,30 € 92,37 € 10,63 %
Actius financers 2,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 525.749,65 € 38,79 € 4,46 %
Total 11.776.742,74 € 868,94 €

Cerca una partida específica