Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 1.671.000,00 € 123,20 € 14,58 %
Impostos indirectes 10.000,00 € 0,74 € 0,09 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.214.076,00 € 163,24 € 19,32 %
Transferències corrents 6.383.396,83 € 470,65 € 55,70 %
Ingressos patrimonials 1.181.748,00 € 87,13 € 10,31 %
Actius financers 1,00 € 0,00 € 0,00 %
Total 11.460.221,83 € 844,96 €