Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 4.976.157,49 € 366,89 € 43,42 %
Despeses corrents en béns i serveis 4.695.608,22 € 346,21 € 40,97 %
Despeses financeres 90.000,00 € 6,64 € 0,79 %
Transferències corrents 991.032,00 € 73,07 € 8,65 %
Inversions reals 163.016,86 € 12,02 € 1,42 %
Actius financers 2,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 544.405,26 € 40,14 € 4,75 %
Total 11.460.221,83 € 844,96 €

Cerca una partida específica