Taxes, preus públics i altres ingressos

Pressupost inicial / hab.

152,61 €

Pressupost inicial

2,07 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 2,07 M€

% sobre el total del press.

17,56 %

Mitjana ingrés provincial

2,96 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats de les taxes, preus públics, contribucions especials, reintegraments d'exercicis anteriors, multes, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics 26,74% 553.000 €
T. prestació serveis públics carac. social i pref. 54,74% 1,13 M€
Taxes per activitats de competència local 1,28% 26.500 €
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local 14,31% 296.025 €
Preus públics 0,02% 500 €
Altres ingressos 2,91% 60.100 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.