T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

21,84 €

Pressupost inicial

296.025 €

% execució

118,67 %
Ingrés real són 351.281,74 €

% sobre el total del press.

2,51 %

Mitjana ingrés provincial

800.949,09 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 28,04% 83.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 5,07% 15.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 66,89% 198.025 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.