Reparacions, manteniment i conservació

Pressupost inicial / hab.

30,14 €

Pressupost inicial

396.699,87 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

3,07 %

Mitjana despesa provincial

816.333,56 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 17,90% 71.000 €
Edificis i altres construccions 32,07% 127.219,87 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 41,08% 162.980 €
Elements de transport 1,51% 6.000 €
Mobiliari 0,38% 1.500 €
Equips per a processos d'informació 7,06% 28.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.