Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge

Pressupost inicial / hab.

12,38 €

Pressupost inicial

162.980 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

1,26 %

Mitjana despesa provincial

136.944,43 €

Sobre aquesta partida

Despeses destinades a reparacions, manteniment i conservació de maquinària, entesa aquesta com el conjunt de màquines de l'entitat local, incloent-se els elements de transport intern destinats al transport de personal, animals, materials i mercaderies dins de tallers o instal·lacions anàlogues, sense sortir a l'exterior. Així mateix, s'inclouran les despeses de reparacions, manteniment i conservació d'instal·lacions tècniques de l'entitat local, enteses com a unitats complexes d'ús especialitzat que comprenen edificacions, maquinària, elements, inclosos els sistemes informàtics, que tot i ser separables per naturalesa, estan units de forma definitiva per al seu funcionament i estan sotmesos al mateix ritme d'amortització. S'inclouen els recanvis vàlids exclusivament per a aquestes instal·lacions. Finalment, s'han de recollir en aquest concepte les despeses de reparacions, manteniment i conservació de l'utillatge, definit com a conjunt d'estris o eines que es poden utilitzar amb la maquinària, inclosos els motlles i plantilles.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Reparacions, manteniment i conservació.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.