Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

482,84 €

Pressupost inicial

6,39 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

47,61 %

Mitjana despesa provincial

1,25 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,00% 383.093,06 €
Personal eventual 1,51% 96.209,68 €
Personal funcionari 47,39% 3,03 M€
Personal laboral 19,70% 1,26 M€
Incentius al rendiment 1,84% 117.297,1 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,57% 1,51 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.