Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

186,07 €

Pressupost inicial

2,46 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,35 %

Mitjana despesa provincial

5,18 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 70,20% 1,73 M€
Participació ciutadana 1,13% 27.800 €
Atenció als ciutadans 8,26% 203.324,69 €
Comunicacions internes 15,53% 382.253,53 €
Imprevistos i funcions no classificades 4,88% 120.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 50,01% 1,23 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,03% 1,08 M€
Transferències corrents 0,67% 16.600 €
Fons de contingència i altres imprevistos 4,88% 120.000 €
Actius financers 0,41% 10.000 €