Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

374,59 €

Pressupost inicial

4,96 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

36,94 %

Mitjana despesa provincial

16,34 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 20,34% 1,01 M€
Habitatge i urbanisme 39,29% 1,95 M€
Benestar comunitari 30,05% 1,49 M€
Medi ambient 10,32% 511.555,11 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,52% 2,06 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,11% 2,88 M€
Transferències corrents 0,37% 18.230 €