Serveis de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

183,43 €

Pressupost inicial

2,43 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,77 %

Mitjana despesa provincial

3,61 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses d'aquells serveis que serveixen o donen suport a tots els altres de l'entitat local.
 S'imputaran, per tant, a aquesta política de despesa les d'oficina i dependències generals; informació, publicacions, registre i relacions; desenvolupaments i suports informàtics de caràcter intern; coordinació i control general: arxiu, organització i mètodes, racionalització i mecanització; administració de personal; eleccions; atenció i participació ciutadana, parc mòbil, amb exclusió dels vehicles afectats a serveis determinats que s'imputaran a la corresponent rúbrica i despeses d'assessorament i defensa dels interessos de l'entitat.
 Aquesta política de despesa integrarà les derivades d'activitats relacionades amb l'elaboració d'informació bàsica de caràcter general i sèries estadístiques sobre els diferents serveis de l'entitat local.
 S'imputaran, així mateix, les despeses referents a gabinets d'estudi i informació i documentació de caràcter general.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general 71,05% 1,72 M€
Participació ciutadana 0,62% 15.000 €
Atenció als ciutadans 7,91% 192.022,94 €
Comunicacions internes 15,88% 385.306,03 €
Imprevistos i funcions no classificades 4,53% 110.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,96% 1,21 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,44% 1,1 M€
Transferències corrents 0,07% 1.600 €
Fons de contingència i altres imprevistos 4,53% 110.000 €