Actuacions de caràcter general

Pressupost inicial / hab.

288,27 €

Pressupost inicial

3,87 M€

% execució

No disp.
L'any passat 98,17 %

% sobre el total del press.

31,19 %

Mitjana despesa provincial

10,37 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen en aquesta àrea les despeses relatives a activitats que afectin, amb caràcter general, a l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització. Recollir les despeses generals de l'entitat, que no puguin ser imputades ni aplicades directament a una altra àrea de les previstes en aquesta classificació per programes. S'han d'incloure en aquesta àrea les transferències de caràcter general que no puguin ser aplicades a cap altre epígraf d'aquesta classificació per programes, ja que en cas contrari s'han d'imputar en la política de despesa específica que correspongui.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern 16,40% 634.331,5 €
Serveis de caràcter general 60,61% 2,34 M€
Administració financera i tributària 12,43% 480.756,47 €
Transferències a altres administracions públiques 10,55% 408.069,27 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 52,77% 2,04 M€
Despeses corrents en béns i serveis 33,23% 1,29 M€
Despeses financeres 0,49% 19.000 €
Transferències corrents 11,76% 454.909,27 €
Fons de contingència i altres imprevistos 1,55% 60.000 €
Actius financers 0,19% 7.500 €