Serveis socials i promoció social

Pressupost inicial / hab.

172,13 €

Pressupost inicial

2,28 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

16,97 %

Mitjana despesa provincial

5,04 M€

Sobre aquesta partida

S'imputen a aquesta política de despesa els duts a terme per l'entitat local per a desenvolupar l'assistència social primària: la promoció de la igualtat de gènere, promoció i reinserció social de marginats, així com per a la gestió dels serveis socials; prestació de serveis a persones dependents i d'assistència social, residències de gent gran i altres de naturalesa anàloga; l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. També s'inclouran les transferències finalistes a entitats i famílies que col·laborin en la consecució d'aquests fins.
 S'inclouran les despeses corresponents a l'administració general, que correspondran a les activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Assistència social primària 100,00% 2,28 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,00% 1,16 M€
Despeses corrents en béns i serveis 11,33% 257.947,84 €
Transferències corrents 37,67% 857.646 €