Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

340,23 €

Pressupost inicial

4,56 M€

% execució

No disp.
L'any passat 99,73 %

% sobre el total del press.

36,81 %

Mitjana despesa provincial

17,18 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 19,92% 909.162 €
Habitatge i urbanisme 38,67% 1,76 M€
Benestar comunitari 31,22% 1,42 M€
Medi ambient 10,20% 465.504,62 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 38,69% 1,77 M€
Despeses corrents en béns i serveis 60,92% 2,78 M€
Transferències corrents 0,39% 17.730 €