Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

334,99 €

Pressupost inicial

4,48 M€

% execució

100,00 %
Despesa real són 4,48 M€

% sobre el total del press.

35,61 %

Mitjana despesa provincial

9,7 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 20,07% 899.479,1 €
Habitatge i urbanisme 37,51% 1,68 M€
Benestar comunitari 27,96% 1,25 M€
Medi ambient 14,46% 647.961,94 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.