Transferències a altres administracions públiques

Pressupost inicial / hab.

29,40 €

Pressupost inicial

387.002 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

2,99 %

Mitjana despesa provincial

1,57 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaen a aquesta política de despesa les transferències genèriques que ordeni l'entitat local cap a l'Estat o la Comunitat Autònoma o a favor d'altres ens locals, com són les participacions en ingressos, quotes de mancomunitats o consorcis i qualsevol altres de naturalesa similar. Es distingeixen, a aquests efectes les entitats locals territorials (article 3.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local) i la resta d'entitats locals.
 Es tipifiquen quatre grups de programes en raó de l'agent receptor de la mateixa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Transferències a altres entitats locals 100,00% 387.002 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.