Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

35,37 €

Pressupost inicial

467.937,24 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,49 %

Mitjana despesa provincial

2,39 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 85,25% 398.937,24 €
Gestió del patrimoni 10,69% 50.000 €
Gestió del deute i de la tresoreria 4,06% 19.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 66,34% 310.437,24 €
Despeses corrents en béns i serveis 29,60% 138.500 €
Despeses financeres 4,06% 19.000 €