Passius financers

Pressupost inicial / hab.

2,49 €

Pressupost inicial

33.000 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,25 %

Mitjana despesa provincial

1,22 M€

Sobre aquesta partida

Recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms destinada a l'amortització de passius financers (préstecs i crèdits). Així mateix, aquest capítol és el destinat per a recollir les previsions per a la devolució dels dipòsits i fiances que s'hagin constituït a favor de l'entitat local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Amortització de préstecs i d'operacions en euros 100,00% 33.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.