Actius financers

Pressupost inicial / hab.

0,76 €

Pressupost inicial

10.000 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

0,07 %

Mitjana despesa provincial

647.580,34 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol recull la despesa que realitzen les entitats locals i els seus organismes autònoms en l'adquisició d'actius financers (adquisició de títols valors, concessió de préstecs...) tant de l'interior com de l'exterior, sigui quina sigui la forma d'instrumentació, amb venciment a curt, mitjà i llarg termini, incloent les bestretes de pagues i altres préstecs al personal, consignant igualment en aquest capítol la constitució de dipòsits i fiances que els siguin exigides a les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Concessió de préstecs fora del sector públic 100,00% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.