Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

47,99 €

Pressupost inicial

642.060,69 €

% execució

129,83 %
Despesa real són 833.569,69 €

% sobre el total del press.

5,10 %

Mitjana despesa provincial

585.176,35 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 9,34% 60.000 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 38,62% 247.953,28 €
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 46,13% 296.187,06 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 5,91% 37.920,35 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.