Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

12,02 €

Pressupost inicial

163.016,86 €

% execució

61,79 %
Despesa real són 100.733,31 €

% sobre el total del press.

1,42 %

Mitjana despesa provincial

707.568,68 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 29,23% 47.654,11 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 56,66% 92.362,75 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 14,11% 23.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.