Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

591,15 €

Pressupost inicial

7,82 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

58,29 %

Mitjana ingrés provincial

8,3 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 46,46% 3,63 M€
De comunitats autònomes 51,36% 4,02 M€
D'entitats locals 2,18% 170.637,24 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.