Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

498,31 €

Pressupost inicial

6,75 M€

% execució

100,00 %
Ingrés real són 6,75 M€

% sobre el total del press.

57,35 %

Mitjana ingrés provincial

7,27 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 40,94% 2,77 M€
De comunitats autònomes 54,46% 3,68 M€
D'entitats locals 4,60% 310.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.