Cultura

Pressupost inicial / hab.

34,42 €

Pressupost inicial

455.350,76 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,39 %

Mitjana despesa provincial

2,56 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 10,65% 48.473,22 €
Biblioteques i arxius 36,56% 166.458,65 €
Museus i arts plàstiques 1,54% 7.000 €
Promoció cultural 13,17% 59.950 €
Lleure i temps lliure 15,15% 68.968,89 €
Festes populars i celebracions 22,95% 104.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 54,06% 246.150,76 €
Despeses corrents en béns i serveis 42,55% 193.750 €
Transferències corrents 3,39% 15.450 €