T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

16,71 €

Pressupost inicial

221.000 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

1,65 %

Mitjana ingrés provincial

1,29 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 45,25% 100.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 6,79% 15.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 47,96% 106.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.