Cultura

Pressupost inicial / hab.

32,22 €

Pressupost inicial

426.245,83 €

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

3,30 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 11,06% 47.124,5 €
Biblioteques i arxius 33,52% 142.877,1 €
Museus i arts plàstiques 4,93% 21.000 €
Promoció cultural 7,96% 33.950 €
Lleure i temps lliure 17,15% 73.094,23 €
Festes populars i celebracions 25,38% 108.200 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 49,95% 212.900,83 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,86% 191.195 €
Transferències corrents 5,20% 22.150 €