Cultura

Pressupost inicial / hab.

20,97 €

Pressupost inicial

281.267,9 €

% execució

No disp.
L'any passat 71,36 %

% sobre el total del press.

2,27 %

Mitjana despesa provincial

2,59 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, fins i tot els de caràcter recreatiu.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.
 S'inclouen les despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a biblioteques, museus, arxius, cases de la cultura, activitats culturals, d'esplai i temps lliure com llars del jubilat o cases de la joventut; sales d'exposicions, palaus de congressos, parcs zoològics, bandes de música i agrupacions musicals, festes locals de caràcter popular, activitats recreatives en platges, actuacions amb vista a la conservació, promoció i gestió del patrimoni històric-artístic i altres despeses recreatius i culturals ; comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics; així com les transferències a entitats o famílies que col·laborin en el foment d'aquestes activitats.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general de cultura 13,98% 39.312,48 €
Biblioteques i arxius 43,51% 122.380,7 €
Museus i arts plàstiques 3,48% 9.800 €
Promoció cultural 2,45% 6.900 €
Lleure i temps lliure 4,04% 11.374,72 €
Festes populars i celebracions 32,53% 91.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 51,91% 146.018,18 €
Despeses corrents en béns i serveis 44,53% 125.249,72 €
Transferències corrents 3,56% 10.000 €