T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

16,51 €

Pressupost inicial

220.914,63 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 220.914,63 €

% sobre el total del press.

1,75 %

Mitjana ingrés provincial

900.692,78 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa d'estacionament de vehicles 0,01% 25,5 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 42,10% 93.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 5,43% 12.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 52,46% 115.889,13 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.