T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

29,57 €

Pressupost inicial

398.158,8 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 398.158,8 €

% sobre el total del press.

3,27 %

Mitjana ingrés provincial

810.888,95 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Taxa d'estacionament de vehicles 0,25% 1.000 €
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 22,60% 90.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 3,77% 15.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 73,38% 292.158,8 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.