T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

23,56 €

Pressupost inicial

317.600 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 317.600 €

% sobre el total del press.

2,66 %

Mitjana ingrés provincial

806.251,06 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 28,34% 90.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 4,72% 15.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 66,94% 212.600 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.