T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

24,29 €

Pressupost inicial

328.000 €

% execució

91,93 %
Ingrés real són 301.532,56 €

% sobre el total del press.

2,80 %

Mitjana ingrés provincial

1,08 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 26,98% 88.500 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 4,57% 15.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 68,45% 224.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.