T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local

Pressupost inicial / hab.

20,40 €

Pressupost inicial

276.000 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 276.000 €

% sobre el total del press.

2,41 %

Mitjana ingrés provincial

762.406,08 €

Sobre aquesta partida

Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. 21,74% 60.000 €
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. 9,06% 25.000 €
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic 69,20% 191.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.