Despeses de personal

Pressupost inicial / hab.

457,15 €

Pressupost inicial

6,02 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,00 %

% sobre el total del press.

46,56 %

Mitjana despesa provincial

1,07 M€

Sobre aquesta partida

Tot tipus de retribucions fixes i variables i indemnitzacions, en diners i en espècie, a satisfer per les entitats locals i els seus organismes autònoms al personal que hi presti els seus serveis. Cotitzacions obligatòries de les entitats locals i dels seus organismes autònoms als diferents règims de Seguretat Social del personal al seu servei. Prestacions socials, que comprenen tota classe de pensions i les remuneracions a concedir per raó de les càrregues familiars. Despeses de naturalesa social realitzades, en compliment d'acords i disposicions vigents, per les entitats locals i els seus organismes autònoms per al seu personal.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Òrgans de govern i personal directiu 6,14% 369.369,84 €
Personal eventual 1,54% 92.929,06 €
Personal funcionari 47,27% 2,84 M€
Personal laboral 19,44% 1,17 M€
Incentius al rendiment 2,02% 121.798,37 €
Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador 23,58% 1,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.