Serveis públics bàsics

Pressupost inicial / hab.

310,43 €

Pressupost inicial

4,16 M€

% execució

99,73 %
Despesa real són 4,15 M€

% sobre el total del press.

33,49 %

Mitjana despesa provincial

10,15 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea totes les despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar els municipis, per si o associats, d'acord amb l'article 26.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del règim local, o, si escau, les províncies d'acord amb l'article 31.2 de la mateixa Llei, atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. A aquests efectes, s'inclouen, en els termes que s'exposen per a cadascunes, quatre polítiques de despesa bàsiques: seguretat i mobilitat ciutadana, habitatge i urbanisme, benestar comunitari i medi ambient.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Seguretat i mobilitat ciutadana 22,99% 957.546,16 €
Habitatge i urbanisme 35,72% 1,49 M€
Benestar comunitari 29,97% 1,25 M€
Medi ambient 11,32% 471.380,38 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.