Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

148,54 €

Pressupost inicial

1,99 M€

% execució

No disp.
L'any passat 100,09 %

% sobre el total del press.

15,50 %

Mitjana ingrés provincial

8,94 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles (de naturalesa urbana) 62,37% 1,24 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 31,11% 620.000 €
Impt. s/increment valor terrenys naturalesa urbana 6,52% 130.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.